Flataas Gravferd
Gravferdsstønad fra NAV

NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller for båretransporter kan det gis refusjon av transportkostnadene.

Vi kan orientere nærmere om retningslinjene som gjelder.

Hvor mye gravferdsstønad kan jeg få fra NAV?

Gravferdsstønaden er behovsprøvd. Det kan pr. 1.6.2023 gis opptil kr. 27 390,-* til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 27 390,-* til dekning av utgifter til gravferden.

Vi orienterer nærmere om ordningen og kan på vegne av pårørende formidle søknad til NAV.

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2020.

Transportrefusjon

Når et medlem i Folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på kr. 2 740,-*) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade. Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

* Beløpene gjelder fra 1. januar 2020.

Dødsfall