07 Gravsted
Gravsted

Det er for de fleste av naturlig å ha en grav å gå til (men ikke alle, for noen er askespredning ). Det kan være av betydning for etterslekten å bevare minnet om slekten og dens historie. Noen ønsker å opprette et nytt gravsted, mens andre vil benytte et allerede eksisterende familiegravsted. Ved kremasjon finnes det i tillegg andre alternativer. Urnen kan for eksempel settes i en navnet minnelund.

Hvordan bestiller og reserverer jeg et gravsted?

Fredningstiden for kister og urner er minst 20 år. Det betales ikke festeavgift for et enkelt gravsted i denne perioden. Graven kan etter fredningstidens utløp normalt festes mot en avgift til kommunen. Ved å reservere en grav ved siden av, belastes den delen av gravstedet som ikke tas i bruk, med festeavgift. Bare én person kan stå som ansvarlig eller fester av gravstedet, og ingen kan gravlegges der uten dennes skriftlige tillatelse.

Det er fester selv som må påse at gravferdsmyndighetene til enhver tid har rett adresse på fester. Det er fester som også må påse at gravstedet blir fornyet etter fredningstidens utløp. Alle spørsmål vedrørende gravstedet rettes til gravplassmyndigheten på stedet. Har du spørsmål rundt dette eller generelt om gravsted, ta kontakt.

Dødsfall