Nedenfor er satt opp matrise nøyaktig etter krav beskrevet i Forskrift om prisopplysninger mv. for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften).  Forskriftet og loven veileder ikke for minimums eller maksimumsbehovet av alle varer og tjenester man kan få ordnet hos et begravelsesbyrå. Prisoverslag på alle poster gis, det skal også gis uoppfordret fra oss på totalbeløp etter første planleggingsmøte.


 

Produkt/ tjeneste  (inkl. mva)                  Minimumspris            Maksimumspris

                                                                                                         

Kiste                                                                            4.500,-                             26.800,-

Bringing av tomkiste                                                   600,-                                 1295,-Nedlegging i kiste/ stell                                                600,-                               1250,-

Henting av den døde fra dødssted                         1.395,-                               3095,-

 

Kistetransport til seremoni                                      1.395,-                                1995,-

Kistetransport i seremoni til krematorium               795,-                                1995,-                           

Assistanse ved gravferdsseremoni                            600,-                                4000,-

Leie av dekorasjonsmateriell i seremoni                   765,-                               1100,-

Sangark/Programhefte  50 stk.                                   250,-                               1.450,-

Kistedekorasjon                                                           1.000,-                              3.000,-

Dødsannonse 71 mm i Adressa                                 1691,-                               1691,- 

Byråets avgifsfrie honorar                                            600,-                               4500,-

Byråets avgiftspl. honorar adm.kost                           490,-                               2.290,-

Melding til offentlige kontorer                                     200,-                                  500,-

 

 

 

                                                                                       14881,-                         54961,-     

 

 

Andre mulige kostnader

  • Kommunale avgifter (innen/utenbysboende)

  • Minnesamvær – avhenger av meny og antall gjester

  • Innskrift på gravmonument – evt. nytt gravmonument

  • Kostnader til musikalske innslag i seremonien

  • Dødannonse i flere aviser

  • Andre kostnader kan påløpe, alt etter de etterlattes ønsker.

Honorarene våre dekker tilrettelegging og forberedelser av gravferdsoppdraget.
Vedrørende honorarene følges regelverket for merverdiavgift inndelt etter tjenester innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet (derav et fritt og et pliktig honorar).
 

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall

 

Transportrefusjon (NAV)

Når den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 399 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Behovsprøvd gravferdsstønad (NAV)

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 990 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden
etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 990 kroner til dekning av utgifter til
gravferden.