Flataas Gravferd
Flataas Gravferd
Seremoni

Hvem bestemmer valg av hvordan en seremoni skal settes sammen?

Når noen dør, er det de nærmeste pårørende som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn. Mange pårørende ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv. Seremonien skjer som regel innen 1-2 uker etter dødsfallet. De pårørende velger hvor seremonien skal være, og hvordan den skal gjennomføres. Ofte foregår seremonien i en kirke, kapell eller et seremonirom. Det finnes også andre og enklere alternativer.

Valg av seremoniform / seremonitype

De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning. Det er nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markeringsmåte som best ivaretar etterlatte og venners behov og avdødes ønsker.

Prest og taler

Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler. Når det skal være en kirkelig seremoni, tar vi kontakt med en prest. Presten kontakter så de pårørende for å avtale et møte. Der går de sammen gjennom innholdet i seremonien og minnetalen.
Ved livssynsåpne seremonier tilbyr vi gravferdstaler, om familiene selv ikke ønsker å holde minnetalen eller noen av familiens bekjente.
Gravferdstaleren er den som leder seremonien. En gravferdstaler har gjennomgått opplæring for å kunne bistå som taler i livsynsåpne seremonier og har lang erfaring som gravferdstaler.

Programhefte

Etter at innholdet i seremonien er fastlagt, er det naturlig å sette opp et program (sanghefte). Oppsettet kan variere i forhold til type seremoni, men gir en oversikt over innholdet i seremonien. Det finnes ulike design, farger, papirformater og oppsett. De fleste ganger blir man enige med oss eller taler/prest om rekkefølge eller lar det være opp til oss i gravferdsbyrået og taler å sette opp det hele etter erfaring.
Forsiden av programmet har et motiv, hvor det er anledning til å sette inn et bilde av avdøde eller annet egnet motiv. Vi har erfaring med å sette opp manus og redigere inn de elementer som pårørende ønsker. Vi har prøvebøker som viser de ulike valgmulighetene. Det er mulig å lage program selv.Vi kan også være behjelpelig med å trykke takkekort. Her er det flere valgmuligheter, og vi kan hjelpe med å finne den beste løsningen.

Personlig preg

Uavhengig av seremoniform kan musikalske innslag, diktlesning, minnetaler, hilsener og visning av videoinnslag fra avdødes liv sette et personlig preg på seremonien. Bilde av avdøde i dødsannonsen, på forsiden av programmet eller en egen minneside på internett er nye muligheter som stadig oftere tas i bruk. Valg av blomsterdekorasjoner kan speile et levd liv. For eksempel kan bruk av tang, tare og skjell fortelle en historie om nærhet til skjærgård og sjø. På samme måte kan mose, røtter og granbar symbolisere nærhet til skog, fjell og natur Klubbfarger, drakter og flagg kan vise en annen sterk tilhørighet. Mulighetene er derfor mange til å sette et personlig preg på en seremoni, slik at en verdig avslutning kan gjennomføres.

Religiøs seremoni

En religiøs seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn. F.eks. Den Norske kirke, Den katolske kirke, Baptistisk eller Frelsesarmeen. De fleste religiøse seremonier er i regi av Den norske kirke. En kirkelig seremoni har et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Som pårørende kan du selv velge salmer, musikk og medvirke til minnetalens innhold. Les mer på Den norske kirke hjemmesider.

Humanistisk seremoni

En humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de pårørende står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold. Vi hos Flataas Gravferd kan vise deg forskjellige alternativer på seremonier. Les mer om humanistisk seremoni på Human-Etisk Forbunds hjemmesider.

Livssynsåpen seremoni

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni. Vi har enkelte ganger hatt en todelt seremoni som man i utgangspunktet kan si er lite ønskelig, men for noen er det eneste utvei om for eksempel en avdødes mor og far har forskjellig tro eller livssyn.

Det som særpreger en livssynsåpen seremoni, er at de pårørende står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står pårørende helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien. Vi formidler gravferdstalere som kan bistå pårørende med gjennomføringen. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Kulturdepartementet.

Annen / ingen seremoni

Vi medvirker også til andre typer seremonier. I Norge finnes svært mange forskjellige trossamfunn, og de fleste store verdensreligioner som f.eks. Islam, Hinduisme og Buddhisme er også representert. Vi hjelper også ved slike seremonier.

I hvert tilfelle er det viktig at planlegging og gjennomføring av seremonien gjøres i nært samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn eller religion.

Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni. For å få mer informasjon om dette, gå til vår gravferdsplanlegger.

Flataas Gravferd
Dødsfall