Trygdeytelser og pensjoner

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon. En rekke fagforeninger utbetaler også gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Maksimalt stønadsbeløp for 2019 er kr. 23 990,-. Stønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp m.v.

Er avdøde under 18 år, er det ingen behovsprøving mot formue m.v. Folketrygden yter stønad som dekker utgiftene opp til et fastsatt beløp, men begrenset opp til kr. 23 990,-. 

Vi kan orientere nærmere og være behjelpelige med utfylling av søknaden.

Transportrefusjon

Når den samlede avstanden fra dødsstedet til nærmeste naturlige gravsted (i forhold til bostedsadresse) overstiger 20 km, dekkes utgiftene til båretransporten med unntak av en egenandel på kr. 2399,-. Vi er behjelpelige med og sende refusjonskrav til NAV.